הסכם 

פרק א': 1 הגדרות  
שותף הינו כל אדם, אשר החליט מרצונו החופשי ומיוזמתו להצטרף ולהשתתף להפצת האתר תוך  כדי שימוש בקוד ייחודי המופיע בממשק ניהול חשבון   שותף  1.1 
 

 פרק ב': 2. מבוא

2.1 תנאי הסכם זה יחולו ביחסים בינך ("השותף") לבין אתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש
2.2 ההשתתפות בתכנית כפופה לתנאי הסכם זה אשר נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתו של האתר השמחה של הבעל שם אוב הקדוש בלבד וללא כל הודעה מוקדמת

2.3 בהצטרפותך לתכנית הינך מאשר ומביע את הסכמתך מלאה בכל עת לכל התנאים המופיעים בתנאי ההצטרפות והשתתפות אל 

2.4 השותף הוא שותף עצמאי לכל דבר ולא קיים בשום אופן שום יחסים של עובד – מעביד בין השותף לבין  ה אתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש

.

פרק ג': 3 תנאים ותשלומים

3.1 ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום (רק בקנייה טיפול אחד בלבד)
שותף זכאי לעמלה כפי שזו נקבעה בעת מילוי טופס ההצטרפות לתוכנית השותפים3/2
באם לא נקבעה כזו בטופס הרישום לתוכנית, תהיינה חלות העמלות הבאות

עמלה א רווח של 20% על כל אדם שהוא מצרף לתוכנית כשותף משנה (דור ראשון) וגם על כל אדם שקונה טיפולים דרכו

עמלה ב רווח של 7%  על כל קנייה של הדור השני שלו

עמלה ג  רווח של 5% על כל קנייה של הדור בשלישי שלו

עמלה ד  רווח של 4% על כל קנייה של הדור השלישי שלו

3.2 תשלום העמלות לשותף יבוצע על בסיס חודשי והתמורה תשולם לשותף כנגד חשבונית מס כדין,

(האדם שרשום כעוסק פתור יופחת מע"מ מסכום העמלות אשר אמור לקבל)

3.3 כל סכום שיצטבר בחשבון השותף יהיה ברוטו וכולל מע"מ כשחובת המס בגינו, באם תהא כזו, חלה על השותף בלבד.
3.4 חשבון השותף והסכום אשר יצטבר בו , באם יצטבר, הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש השותף

3.5  הסכום המינימלי לעברה הינו 300ש כל סכום פחות מזה ישמר וישולם בחודש הבא,

יחד עם העמלות שיצטברו[y1]  אותו חודש

פרק ד':  4 שחרור מאחריות

 4.1 האתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש עושה כל מאמץ שהשירות יהיה זמין ללא הפרעות 24 שעות ביממה וברציפות, אך אינו מתחייב ששירות המערכת ו/או התוכנית, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת – אצל המכון ו/או מי מטעמו.
4.2 בשום נסיבות לא תחול על האתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או דמי נזיקין עונשיים ו/או נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בהשתתפות בתוכנית ו/או בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש במערכת ו/או בכל מידע ו/או תוכנה ו/או שירות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, ואפילו אם נודע למכון ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
4.3 האתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש רשאי להפסיק את התוכנית מיידית וללא כל הודעה ו/או התראה מוקדמת, באם יגלה ו/או יתגלו לה ניסיונות ו/או מעשי מרמה ו/או הונאה על ידי מי מהשותפים בתוכנית.
החלטה להפסיק את התוכנית, כאמור לעיל, יהא זכאי השותף אך ורק לסכום שהצטבר בחשבונו עד למועד הפסקת התוכנית על ידי המכון, ואך ורק על לידים שאושרו על ידי ה אתר השמחה של הבעל שם טוב בקדוש.

 פרק ': 5 שונות

 5.1  דרך התקשרות עם השותף תהא בכתב ובאמצעות משלוח הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שציין כשנרשם לתוכנית. על כן בכל עת, יהיו לשותף חשבון דואר אלקטרוני פעיל ותקין וכן התוכנה והחומרה הנדרשות לשם קבלת הודעות אלו.
5.2  השותף אינו רשאי לגבות תשלום מאחרים בגין השתתפות בתוכנית באופן ישיר ו/או עקיף

5.3 על מנת שיוכל אדם לסיים את רישומו כשותף באתר השמחה של הבעל שם טוב.

עליו בנוסף לכל התנאים המופיעים להלן למסור לי (יעקב חזן)

שם, איימיל, מספר טלפון ות.ז

 5.4  בכל מקרה שעולה שאלה שאינה מוסדרת בהסכם זה, על השותף לפנות אל המכון על מנת שזה יסדיר זאת בהסכם. הפנייה תעשה לדואר האלקטרוני: holybaalshemtovsite@gmail.com


פרטים אישיים

פרטי העסק

פרטי חשבון בנק

חתימה

תודה! הטופס שלך הוגש, ניצור איתך קשר בקרוב